EN  FA  Login
آموزشگاه آزاد موسیقی شبدیز Shabdiz Music training institute

تعریف بانکهای موسیقی شبدیز

  • در این سیستم نوار، دیسکتها شامل سی دی و دی وی دی، کتابهای کتابخانه چه برای فروش و چه برای بانک آثار، به عنوان بانک شبدیز به حساب می آیند.
  • فیلدهای مخصوص کتاب، سی دی و سایرین با هم ممکن است متفاوت باشند.
بانکهای تعریف شده برای نوع بانک جستجوی نام گروه شاخه زیر شاخه
   
این نوع بانک خالی است